0položka(y)

V košíku nie sú žiadne položky.

PREVÁDZKA JE ZATVORENÁ

Product was successfully added to your shopping cart.

Obchodné podmienky

 1. Všeobecné ustanovenia

  1. Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj ako „VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi subjektom SAPRO SK s.r.o., Novohradská 20, 984 01 Lučenec, IČO: 46 036 997, DIČ: 2023207428, IČDPH: SK2023207428 Zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Odd: Sro, Vložka:19753/S (ďalej len "predávajúci") a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru ponúkaného predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu www.bajkaflowers.sk, ktoré vznikajú pri kúpe uvedeného tovaru.
  2. Kupujúci v kúpnej zmluve, resp. potvrdením v objednávke pristupuje k VOP a zaväzuje riadiť sa nimi. Od týchto VOP je možné sa odchýliť len na základe písomnej dohody predávajúceho a kupujúceho.
  3. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od VOP, budú ustanovenia takejto kúpnej zmluvy uprednostnené pred VOP.
 2. Vymedzenie základných pojmov

  1. "Objednávateľ" je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá si objednala a zaplatila za tovar prostredníctvom internetového obchodu www.bajkaflowers.sk (ďalej len "objednávateľ" alebo "kupujúci").
  2. "Príjemca" je fyzická alebo právnická osoba, ktorej má byť objednaný tovar doručený (ďalej len "príjemca").
  3. "Tovar" je produkt alebo služba objednaná prostredníctvom internetového obchodu www.bajkaflowers.sk (ďalej len "tovar").
 3. Práva a povinnosti predávajúceho

  1. Predávajúci je povinný:
   1. dodať príjemcovi tovar v dohodnutom množstve a kvalite,
   2. umožniť príjemcovi nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru.
  2. Predávajúci má právo na riadne zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.
 4. Práva a povinnosti kupujúceho

  1. Kupujúci je povinný:
   1. zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu pri objednávke tovaru,
   2. nepoškodzovať dobré meno a povesť predávajúceho,
   3. úplne a presne uviesť všetky požadované údaje v objednávke.
  2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru príjemcovi špecifikovaného v objednávke a to v množstve, akosti, termíne a mieste stanovenom objednávateľom.
 5. Objednávka

  1. Kupujúci má možnosť si vybrať tovar v internetovom obchode www.bajkaflowers.sk, ktorý určí na doručenie príjemcovi.
  2. Pri vypĺňaní objednávky, kupujúci postupuje nasledovnými krokmi:
   1. vybraný tovar vloží do košíka a potvrdí svoj výber,
   2. vyplní údaje o tom, komu a na akú adresu má byť tovar doručený,
   3. vyberie dátum a spôsob doručenia tovaru,
   4. vyplní svoje kontaktné údaje alebo sa prihlási ako registrovaný zákazník,
   5. potvrdí objednávku,
   6. vyberie si spôsob platby a zrealizuje platbu za objednaný tovar.
  3. Objednávateľ je povinný vyplniť pravdivo a presne všetky údaje v objednávke, inak zodpovedá za nedoručenie tovaru, čí prípadnú škodu, ktorá predávajúcemu v dôsledku nesprávnych a neúplne zadaných údajov vznikne.
  4. Objednávateľovi bude doručený potvrdzujúci email o uskutočnenej objednávke.
 6. Zrušenie objednávky

  1. Objednávku je možné zrušiť bezodplatne do 30 minút po jej zrealizovaní a potvrdení v zmysle článku 5, bod. 4 VOP.
  2. Objednávku je možné zrušiť najneskôr do 24 hodín pred zrealizovaním doručenia. V tomto prípade si predávajúci účtuje spracovateľský poplatok vo výške 2 EUR.
  3. Objednávku je možné zrušiť prostredníctvom elektronickej pošty zaslaním emailu na adresu: info@bajkaflowers.sk, alebo telefonicky na telefónnom čísle: +421 911 717 176.
  4. Pri zrušení objednávky je potrebné, aby kupujúci uviedol svoje meno a priezvisko, email objednávateľa a číslo objednávky. Takúto objednávku bude predávajúci považovať za zrušenú dňom, kedy mu bude zrušenie objednávky kupujúcim oznámené.
  5. Predávajúci má právo zrušiť objednávku a od zmluvy odstúpiť, ak z dôvodu nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar objednávateľovi v požadovanej lehote alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode www.bajkaflowers.sk.
  6. V prípade už zaplatenej kúpnej ceny, alebo jej časti, budú finančné prostriedky vrátené objednávateľovi na ním určený účet v lehote do 30 dní od platného zrušenia objednávky.
  7. Rezané kvety a produkty z rezaných kvetov sú klasifikované ako tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nie je možné vrátiť. V súlade s vyššie uvedeným a v súlade s § 12 ods. 1 a § 12 ods. 5 zákona č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 7. Dodacie podmienky

  1. Objednávateľ má na výber tieto možnosti doručenia:
   1. kuriérska spoločnosť
   2. osobný odber na predajni v Lučenci
  2. Objednávky objednané najneskôr do 14.00 hod. môžu byť doručené v ten istý deň najneskôr do 17.00 hod. Platí len pre objednávky v kamennej predajni
  3. Objednávky objednané po 14.00 hod. môžu byť doručené najskôr až v nasledujúci deň, pokiaľ však takýto deň nepripadne na nedeľu, pondelok, štátny sviatok alebo deň po štátnom sviatku.
  4. Čas určený objednávateľom, ako hodina doručenia tovaru príjemcovi sú len orientačné a predávajúci nezodpovedá za prípadné časové oneskorenie doručenia tovaru. V záujme predávajúceho je doručiť tovar v požadovaný čas.
  5. Objednané tovary sú doručované prostredníctvom kuriérskej služby, ktorá je zmluvným partnerom prevádzkovateľa.
 8. Platobné podmienky

  1. Objednávateľ môže realizovať platbu za objednaný tovar jedným z nasledujúcich spôsobov, prostredníctvom:
   1. Platba kartou cez TrustPay
   2. Bankovým prevodom
   3. TrustPay
 9. Záruka

  1. Na kvety poskytuje predávajúci záruku čerstvosti 3 dní od doručenia tovaru príjemcovi. Dňom doručenia tovaru je deň uvedený v objednávke, ak sa zúčastnené strany nedohodli na inom dni doručenia.
 10. Ochrana osobných údajov

  1. Objednávateľ a predávajúci sa dohodli, že objednávateľ v prípade, ak je fyzickou osobou, oznámi predávajúcemu svoje meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, telefónne číslo, e-mailovú adresu a tie isté údaje príjemcu, ak je fyzickou osobou. Objednávateľ a predávajúci sa dohodli, že objednávateľ v prípade, ak je právnickou osobou alebo živnostníkom, oznámi predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla, vrátane PSČ, IČO, DIČ, telefónne číslo a e-mailovú adresu a tie isté údaje príjemcu, ak je právnickou osobou.
  2. Odoslaním údajov vyjadruje objednávateľ súhlas so spracovaním osobných údajov v znení zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.
  3. Viac informácii o ochrane osobných údajov nájdete na tomto odkaze.
 11. Zodpovednosť

  1. Podmienkou pre platnosť kúpnej zmluvy je vyplnenie všetkých povinne vyznačených údajov v objednávkovom formulári.
  2. Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie zásielky alebo za jej zdržanie v prípade, ak nedoručenie bolo spôsobené nedostatkami na strane objednávateľa, napríklad nesprávne uvedená adresa objednávateľom na doručenie tovaru, nesprávne uvedenie telefonického kontaktu na objednávateľa, alebo nesprávne uvedenie akýchkoľvek iných informácii, ktoré sa ukážu ako nepravdivé a v dôsledku ktorých nemohlo dôjsť k riadnemu doručeniu tovaru.
  3. Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie tovaru, ak tovar odmietla prevziať osoba, ktorej mala byť doručená podľa údajov v objednávke objednávateľa.
  4. Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie tovaru, ak osoba, ktorej mal byť tovar doručený, bola nezastihnuteľná.
  5. V prípadoch uvedených v bode 2, 3 a 4 tohto článku, teda po neúspešnom doručení tovaru príjemcovi, predávajúci uskladní tovar na predajni po dobu nasledujúcich troch dní, v lehote ktorej si môže objednávateľ, poprípade príjemca tovar prevziať. Nevyzdvihnutie tovaru v poskytnutej lehote je posudzované ako omeškanie objednávateľa, poprípade príjemcu s prevzatím tovaru, a predávajúci je oprávnený vo vlastnom mene a na účet kupujúceho bez predchádzajúceho upozornenia tovar predať.
  6. Pokiaľ objednané tovary predávajúci nemôže doručiť z dôvodov na strane predávajúceho, objednávateľom zaplatená kúpna cena bude objednávateľovi vrátená na bankový účet.
  7. Vo výnimočných situáciách sa môže stať, že nebude možné použiť niektorý kvet, alebo farbu kvetu vo vybratých kyticiach. V takomto prípade bude nedostupný kvet nahradený iným kvetom s tým, že charakter a celková farebnosť kytice bude zachovaná. Kupujúci s takouto možnosťou bez výhrad súhlasí a zároveň prehlasuje, že si nebude uplatňovať nárok na zľavu z kúpnej ceny, poprípade akékoľvek iné nároky a práva.
  8. Predávajúci nezodpovedá za neskoré dodanie, poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou.
  9. Predávajúci neručí za kvety zmrznuté pri transporte. Kvety sú chránené špeciálnou termofóliou.
 12. Alternatívne riešenie sporov

  1. Na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, má spotrebiteľ právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.
  2. Návrh môže podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môže využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
  3. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
  4. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk
  5. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.: - ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur; - ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.
  6. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
  7. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.
 13. Záverečné ustanovenia

  1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok a povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.bajkaflowers.sk.
  2. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu vyplnením objednávky a potvrdeným súhlasom v zmysle článku 5, ods.2, písm. e).
  3. Kupujúci vyhlasuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
  4. Registráciou súhlasí so zasielaním newslettera na mailovú adresu uvedenú pri registrácii. Odhlásenie je možné kliknutím na link na konci newslettera alebo zaslaním mailu na info@bajkaflowers.sk
  5. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné odo dňa 06.11.2017.